HOÀNH TRÁNG VÀ MÃN NHÃN VỚI DẠ TIỆC TRI ÂN KHÁCH HÀNG VIETTEL 2022